Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ứng Hứa & Ân Ban
Nhịp: 4/4
Bài số: 204
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

Jêsus thất tín đâuJêsus thất tín đâuTrời đất qua nhưng Jêsus bất biếnJêsus thất tín đâu. 

 

Copyright © 2012-2022