Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Sự Ăn Năn, Tha Tội
Nhịp: 3/4
Bài số: 176
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Ta cho ngươi lòng như tuyết bạch, Dầu ác khiên đỏ như đơn hồng;
Ta cho ngươi lòng như tuyết bạch, Dầu lỗi ngươi đỏ như thể son;
Lòng được gội trắng... như lông chiên, Dầu xưa thắm tội khiên.
Tâm linh ngươi dường son đỏ chăng? Sẽ phiếu trắng sạch hơn tuyết băng;
Dẫu trong ngươi tội như đơn hồng, Ta thay nên bằng tâm tinh trong.
2. Đây tin vui cần nên lắng nghe, Thượng Đế khuyên khá mau quay về;
Đây tin vui cần nên lắng nghe, Thượng Đế khuyên chớ nên chấp nê;
Lòng đại từ Chúa... như non cao, Tình yêu lớn dường bao!
Đây tin vui cần nên lắng tai. Chúa bác ái gọi anh đáo lai,
Khá nghe Giê-hô-va khuyên nài, Mau ăn năn tin ngay hôm nay.
3. Giê-hô-va truyền tha thứ anh, Ngài ắt quên lỗi anh phạm rồi;
Giê-hô-va truyền tha thứ anh, Mọi vi phạm xưa Ngài xóa bôi.
Nguyền nghe lời phán Giê-hô-va: "Nầy con khá nhìn ta!"
Giê-hô-va truyền tha thứ ngay, Chúa chẳng nhớ tội anh mảy may,
Ác uế anh Ngài bôi sạch ròng, Quăng xa anh như tây xa đông.

 

 

Copyright © 2012-2022