Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Lời Mời Gọi
Nhịp: 6/8
Bài số: 160
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người
Kêu anh luôn với tôi hồi lai
Đứng nơi thiên môn hằng mong mỏi trông đợi, nài mời
Ngài chờ chính tôi và anh hoài.
Điệp Khúc:
Về mau, chớ trễ
Người mệt nhọc nên mau đến Chúa ngay
Giê-xu đang êm dịu tha thiết kêu gọi mọi người
Ai ơi, hối tâm về ngay chưa!
2. Cớ sao Giê-xu gọi tha thiết, ta lại chần chờ?
Kêu anh luôn với tôi lại ngay
Cớ sao ta bơ thờ, ân điển chưa nhận hiện giờ?
Ngài chờ chúng ta từ lâu nay.
3. Chẳng khác thoi đưa, thời gian sẽ không đợi chờ mình
Xuân xanh ta há luôn đẹp xinh?
Bóng tối tăm bao bọc, lưỡi hái tử thần thình lình
Người tội tránh sao được khổ hình?
4. Bởi yêu thương sâu nhiệm Chúa hứa tha mọi tội tình
Bao dung tha thứ tôi cùng anh
Chúa vẫn yêu thương dầu ta bẩn dơ tội đầy mình
Nhờ cậy Chúa chắc được trắng tinh.

 

 

Copyright © 2012-2022