Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 3/4
Bài số: 143
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Tôi xin gió Thánh Linh,
Gió Thánh Linh vô lòng;
Jesus ôi! Xin Ngài đoái ban hơi sống;
Tôi xin gió Thánh Linh,
Gió Thánh Linh vô lòng;
Jesus ôi! Xin hà Thánh Linh vô lòng.
2. Con xin gió Thánh Thần,
Gió Thánh Linh vô lòng;
Jesus ôi! Xin Ngài đoái ban hơi sống;
Con xin gió Thánh Thần,
Gió Thánh Linh vô lòng;
Jesus ôi! Xin hà Thánh Linh vô lòng.

 

 

Copyright © 2012-2022