Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 6/8
Bài số: 141
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Cầu xin Cứu Chúa hà hơi Linh Thần,
Làm tâm con chan chứa Thánh Linh,
Nguyền Cha tái ban ngày lễ Ngũ tuần,
Cho hứa ngôn xưa, nay được thành.
Điệp Khúc:
Hà hơi Linh Thần, Chúa thêm linh ân,
Xin lấy yêu thương linh cảm con;
Hà hơi sống ban quyền năng Linh Thần,
Khơi lửa Thánh Linh ban từ trời.
2. Từ khi Thánh Linh đậu trên đầu này,
Đời con đây dâng Chúa quản cai,
Phục hưng chúng con tựa ảnh tượng Ngài,
Xin chứng cho tâm linh này hoài.
3. Thần Linh Chúa thay lòng con vẹn phần,
Từ nay không xu hướng thế gian;
Nguyền ban lửa thiêng luyện cho sạch ngần,
Tâm trắng trong tinh anh hoàn toàn.

 

 

Copyright © 2012-2022