Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 4/4
Bài số: 129
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

Vui bấy, nay mai Jêsus Christ chắc tái lai!Nhờ hồng ân Ngài tôi ngắm mặt Ngài vui bấy!Cứu Chúa tôi chắc tái lai.

 

Copyright © 2012-2022