Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 3/4
Bài số: 120
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Kìa, Jêsus đã chết vì nhân loại
Nay đang cỡi áng mây hồi lai
Thiên dân muôn vàn đón chờ sứ đoàn
Theo xa giá xuống nơi trần gian
Ha-lê-lu-gia! Chúa tái lâm thế gian làm Vua
Ha-lê-lu-gia! Chúa tái lâm thế gian làm Vua.
2. Nhân gian nay nhìn Chúa phục lâm kìa
Oai nghi chói lói vương bào kia
Ai khinh khi, từng bán, nộp, trêu, đùa
Đem thân Chúa đóng đinh ngày xưa
Kêu la ân hận lúc thấy Chúa tái lâm trần gian
Kêu la ân hận lúc thấy Chúa tái lâm trần gian.
3. Thấy vinh quang còn vết sẹo kia
Hôm nay chiếu sáng muôn nghìn tia
Trông lên thân ngọc, thánh đồ vui mừng
Thêm tôn quí, mến yêu bội phân
Ta hân hoan nhìn những vết đinh hiển vinh Ngài mang
Ta hân hoan nhìn những vết đinh hiển vinh Ngài mang.
4. Bao năm muôn vật nóng lòng trông Ngài
Nay hoan hỉ thấy Vua hồi lai
Xưa kia môn đồ đã bị khinh nhạo
Hôm nay Chúa tiếp lên trời cao
Ha-lê-lu-gia! Chúa đến hôm nay vui mừng thay!
Ha-lê-lu-gia! Chúa đến hôm nay vui mừng thay!
5. A-men, muôn loài khá quì trước Ngài
Tôn vinh tán mỹ quanh bệ ngai
Xin Jêsus dùng phép quyền giáng hạ
Tuyên dương đoán ngữ công bình ra!
Ôi, Giê-hô-va! nước hiển vinh đây cai trị luôn!
Ôi, Giê-hô-va! nước hiển vinh đây cai trị luôn!

 

 

Copyright © 2012-2022