Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Nhạc sĩ Lê Anh Đông - VHOPE
Viết lời: Lê Anh Đông
Chủ đề: Thánh Kinh Mùa Hè
Nhịp: 2/4
Bài số: 7

Name Play
THANHKINHMUAHE

Lời Bài Hát  

THÁNH KINH MÙA HÈ

Mùa hè đến, đã đến rồi đây,

nào bạn ơi chúng ta vui họp mặt.

Mùa hè đến, đã đến rồi đây,

nào bạn ơi chúng ta vui họp mặt.

Nào bạn ơi! Ta cùng nhau đến đây,

đến trong tình yêu thắm thiết Giê-xu 

và cùng nhau ta học Lời Thánh Kinh,

Chúa ban nguồn sự sống tràn tuôn. 

Thánh Kinh Mùa Hè dạy em hát ca ngợi Giê-xu.

Thánh Kinh Mùa Hè bình an với phước Chúa ban...

Thánh Kinh Mùa Hè dạy em biết yêu Ngài thiết tha.

Thánh Kinh Mùa Hè, niềm vui sướng dâng tràn trong em.

Những bài có cùng thể loại: Thánh Kinh Mùa Hè  

Copyright © 2012-2022