Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 457
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CHÚA LÀ SỰ ĐẮC THẮNG CỦA TÔI

Chúa là sự sống của tôi,

Chúa là sự đắc thắng của tôi.

Christ là sự sống của tôi,

Christ là sự đắc thắng của tôi.

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài

vì Ngài chết thay tội con.

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài

vì Ngài sống lại vì con.

Giờ đây con dâng lên Ngài 

đời sống yếu đuối bất toàn,

Nguyện Chúa sống trong con,

sống thay đời con.

Con tin nơi Cứu Chúa,

Con tin nơi huyết Chúa,

Con tin nơi quyền năng Chúa.

Giê-xu đã đắc thắng,

Giê-xu đã chiến thắng

thay con trên thập tự xưa.

Copyright © 2012-2022