Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ca Ngợi
Bài số: 286
Hợp âm: ()
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  

 1. Người tội nên vội quay bước bữa nay
Chạy đến với Giê-xu ngay
Tin quyết Chúa đã thay anh lâm hình
Lòng liền được Chúa tái sinh

Điệp Khúc:
Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài
Đừng bê trễ rày mai
Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày
Ngài vui cứu anh ngay

2. Ngài đành dâng mình tuôn huyết báu ra
Diệu pháp cứu linh hồn ta
Kia suối huyết báu mau mau gieo mình
Lòng sạch như tuyết tinh anh

3. Ngài là Lẽ thật, Sự sống, Lối đi
Dìu dắt đến chốn trường hi
Nên hãy kíp đến tin danh Giê-xu
Gội nhuần ơn phước muôn thu

 

Copyright © 2012-2022