Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ứng Hứa & Ân Ban
Nhịp: 2/4
Bài số: 171
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Chúa cùng đi với tôi
Trên đường đời tăm tối mịt mù.
Lạ thay ơn Chúa sâu rộng vô biên.
Ngài luôn luôn mở lối cho tôi.

Chúa là Đấng dắt chăn,
Giữ tôi gần mỗi bước bên Ngài.
Bằng tình yêu với
năng lực tươi mới.
Ngài luôn luôn mở lối,
Ngày đêm dẫn dắt tôi. 

Nơi chông gai khô khan
Ngài dẫn bước tôi luôn thái an.
Nơi hoang vu Chúa khiến suối reo vui tươi.
Mọi điều đời này sẽ qua,
Nhưng Lời Chúa mãi không thay dời.
Ngày hôm nayNgài ban ơn đổi mới.

Chúa cùng đi với tôi 
Trên đường đời tăm tối mịt mù. 
Lạ thay ơn Chúa sâu rộng vô biên. 
Ngài luôn luôn mở lối cho tôi. 

Chúa là Đấng dắt chăn, 
Giữ tôi gần mỗi bước bên Ngài. 
Bằng tình yêu với 
năng lực tươi mới. 
Ngài luôn luôn mở lối, 
Ngày đêm dẫn dắt tôi
.

Copyright © 2012-2022