Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 2/4
Bài số: 130
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Yêu Jêsus hiến dâng thân cho Ngài, yêu Jêsus sống luôn luôn vì Ngài.
Ta tiến lên vui rao truyền danh Chúa. Biết Jêsus sống cho Ngài mến yêu Ngài.
Tình yêu Jêsus có gì đem ví sánh. Ngài yêu ta cam chết thay ta.
Ta tiến lên vui rao truyền danh Chúa. Biết Jêsus sống cho Ngài mến yêu Ngài
.

Copyright © 2012-2022