Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Giao Thông Cùng Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 115
Hợp âm: (Cm)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Lạy Giê-hô-va, Chúa nhơn từ hay thương xót ôi!
Vọng trông nơi Cha chúng con xin thiết tha kêu cầu.
Lạy Cha thương yêu, thứ tha mọi ô nhơ xấu xa.
Và ban cho con sống chân thành kính yêu danh Ngài.

Chúa hỡi! Lắng nghe tiếng con kêu cầu.
Hãy đến Chúa ơi chúng con đang mong chờ.
Cha ôi! Với cả tâm linh khát khao trông mong
chúng con xin ca ngợi danh Chúa,

Chúa hỡi! Lắng nghe tiếng con kêu cầu.
Hãy đến Chúa ơi chúng con đang mong chờ.
Cha ôi! Với cả tâm linh khát khao trông mong
chúng con xin chúc tôn danh Ngài.

2. Ha-lê-lu-gia, hát vang Ha-lê-lu-gia. 
Ha-lê-lu-gia, hát vang Ha-lê-lu-gia.
Ha-lê-lu-gia, hát lên Ha-lê-lu-gia. Ha-lê-lu-gia, hát lên Ha-lê-lu-gia.
Hát Ha-lê-lu-gia, hát Ha-lê-lu-gia.
Trong danh Cứu Chúa Jêsus, chúng con tuyên xưng: Chúa cho năng quyền đắc thắng.
Hát Ha-lê-lu-gia, hát Ha-lê-lu-gia.
Trong danh Cứu Chúa Jêsus, chúng con tuyên xưng đức tin nơi năng quyền chữa lành.

Copyright © 2012-2022