Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Sự Ăn Năn, Tha Tội
Nhịp: 4/4
Bài số: 113
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Của lễ đẹp lòng Chúa Trời là tấm lòng đau thương,
của lễ đẹp lòng Chúa Trời là tấm lòng ăn năn.
Đức Chúa Trời ôi! Lòng con đau thương thống hối,
Đức Chúa Trời ôi! Lòng con ăn năn thống thiết.
Về những lỗi lầm và về những tội ô,
lòng con tin rằng Ngài không khinh dể bao giờ.
Đức Chúa Trời ôi! Lòng con đây dâng lên Chúa,
Đức Chúa Trời ôi! Đời con đây nay thuộc Chúa.
Nguyện Thần của Ngài hãy thánh hóa tấm lòng con
đẹp lòng Chúa Trời là của lễ đời con
.

Copyright © 2012-2022