Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 101
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Bình an Vua, Thần khôn ngoan, đầy ân thiêng Con Chúa Trời.
Vua các Chúa, Thần oai nghiêm, ngợi tôn Vua Cứu Chúa của cõi vĩnh cửu.
Con tôn cao Ngài, Chúa con tôn cao Ngài. Cả tạo vật đang hướng về Ngài.
Thật vinh hiển duy Chúa. Con tôn cao Ngài, Chúa con tôn cao Ngài là Jêsus.
Chúa con hằng tôn cao
.

Copyright © 2012-2022