Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 81
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


Hỡi Cứu Chúa, Cứu Chúa Jêsus tôi. Cất tiếng hát chúc tán Jêsus tôi.
Ca không thôi dâng lên trọn đời sống.
Chúa tôi cao đẹp không có chi so bằng tôi nói không nên lời.
Vì yêu thương tôi Jêsus đã xả thân, tình yêu trần gian đâu dám so kịp nào.
Trời cao biển lớn Jêsus yêu tôi hơn. Lòng tôi say sưa ca khen Ngài không thôi
.

Copyright © 2012-2022