Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 80
Hợp âm: (Em)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Họp lai đây cung kính hát tôn vinh Ngài là Chúa Giê-hô-va toàn thế gian.
Toàn quyền toàn năng bất biến trong vũ trụ, tôn vinh Chúa yêu thương, Chúa công bình.
Vinh thay! Thánh thay! Giê-hô-va vô cùng vinh hiển.
Ha-lê-lu-gia! Tôn vinh Giê-hô-va Vua đời đời.

2. Nào cùng nhau ta lớn tiếng hát vui mừng, dâng lên Jêsus muôn lời chúc tôn. 
Thờ phượng bằng tâm linh vỗ tay cho đều, tôn cao Jêsus danh thật diệu kì.
Tôn vinh, chúc tôn, Jêsus Đấng con hằng yêu quý! Ha-lê-lu-gia!
Tôn cao Jêsus danh thật diệu kì.

Copyright © 2012-2022