Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

Y

Bìa của Yêu Ta Chăng

Yêu Ta Chăng

Bài số: 288