Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

V

Bìa của Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời

Bài số: 2
Bìa của Vui Mừng Tung Hô

Vui Mừng Tung Hô

Bài số: 8
Bìa của Vinh Thay Danh Jesus

Vinh Thay Danh Jesus

Bài số: 24
Bìa của Vòng Tay Tình Yêu

Vòng Tay Tình Yêu

Bài số: 69
Bìa của Vì Sao Tôi Ca Ngợi

Vì Sao Tôi Ca Ngợi

Bài số: 90
Bìa của Vì Jesus Sống

Vì Jesus Sống

Bài số: 117
Bìa của Vinh Diệu Chúa Phục Sanh

Vinh Diệu Chúa Phục Sanh

Bài số: 119
Bìa của Việt Nam Ca

Việt Nam Ca

Bài số: 143
Bìa của Về Gấp Lên

Về Gấp Lên

Bài số: 167
Bìa của Vầng Đá Muôn Đời

Vầng Đá Muôn Đời

Bài số: 196
Bìa của Vững Tin Nơi Chúa

Vững Tin Nơi Chúa

Bài số: 263
Bìa của Vinh Quang Ha-lê-lu-gia

Vinh Quang Ha-lê-lu-gia

Bài số: 277
Bìa của Vì Sao Tôi Yêu Jesus

Vì Sao Tôi Yêu Jesus

Bài số: 287
Bìa của Vui Bên Chúa

Vui Bên Chúa

Bài số: 294
Bìa của Vui Mừng Mãi Mãi

Vui Mừng Mãi Mãi

Bài số: 295
Bìa của Vinh Quang Trời

Vinh Quang Trời

Bài số: 299
Bìa của Vâng Theo Chúa

Vâng Theo Chúa

Bài số: 323
Bìa của Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài

Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài

Bài số: 333
Bìa của Vì Chúa Yêu Tôi

Vì Chúa Yêu Tôi

Bài số: 370
Bìa của Vững An Trong Đá Muôn Đời

Vững An Trong Đá Muôn Đời

Bài số: 382
Bìa của Vui Mừng Ca Hát

Vui Mừng Ca Hát

Bài số: 387
Bìa của Vinh Thay Cho Tôi

Vinh Thay Cho Tôi

Bài số: 390
Bìa của Vinh Quang, Vinh Quang!

Vinh Quang, Vinh Quang!

Bài số: 395
Bìa của Viên Ngọc Đẹp Ròng

Viên Ngọc Đẹp Ròng

Bài số: 421
Bìa của Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy

Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy

Bài số: 459
Bìa của Về Với Jesus

Về Với Jesus

Bài số: 461
Bìa của Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

Bài số: 479
Bìa của Vì Danh Chúa

Vì Danh Chúa

Bài số: 496
Bìa của Về Nhà Chúa

Về Nhà Chúa

Bài số: 500