Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

O

Không có Sách