Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

K

Bìa của Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trổi Hát

Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trổi Hát

Bài số: 50
Bìa của Kỷ Nguyên Thanh Bình

Kỷ Nguyên Thanh Bình

Bài số: 61
Bìa của Kíp Ðến Tôn Thờ

Kíp Ðến Tôn Thờ

Bài số: 68
Bìa của Khi Jesus Qua

Khi Jesus Qua

Bài số: 85
Bìa của Kìa Chúa Đến

Kìa Chúa Đến

Bài số: 126
Bìa của Kìa Thần Yên Ủi Giáng Lai

Kìa Thần Yên Ủi Giáng Lai

Bài số: 130
Bìa của Kinh Thánh Cao Quý

Kinh Thánh Cao Quý

Bài số: 139
Bìa của Kìa Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường

Kìa Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường

Bài số: 163
Bìa của Kỳ Diệu Thay! Christ Chuộc Tôi!

Kỳ Diệu Thay! Christ Chuộc Tôi!

Bài số: 164
Bìa của Kìa Chín Mươi Chín Con

Kìa Chín Mươi Chín Con

Bài số: 178
Bìa của Kìa Cửa Cứu Rỗi

Kìa Cửa Cứu Rỗi

Bài số: 185
Bìa của Khi Jesus Ngự Vào Lòng

Khi Jesus Ngự Vào Lòng

Bài số: 256
Bìa của Khi Dâng Lòng Mình

Khi Dâng Lòng Mình

Bài số: 273
Bìa của Khi Ban Mai Đến

Khi Ban Mai Đến

Bài số: 318
Bìa của Khi Bàn Tay Dâng Lên

Khi Bàn Tay Dâng Lên

Bài số: 400
Bìa của Khúc Tình Ca Ngày Cưới

Khúc Tình Ca Ngày Cưới

Bài số: 418
Bìa của Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

Bài số: 456
Bìa của Kinh Hòa Bình

Kinh Hòa Bình

Bài số: 468