Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

I

Bìa của I Cô-rinh-tô 13

I Cô-rinh-tô 13

Bài số: 463