Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

I

I Cô-rinh-tô 13

Bài số: 463

Copyright © 2011-2021