Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

H

Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai

Bài số: 3

Hôm Qua, Ngày Nay, Ðến Ðời Ðời

Bài số: 6

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài!

Bài số: 17

Ha-lê-lu-gia!

Bài số: 19

Hô-Sa-Na

Bài số: 38

Ha-Lê-Lu-Gia! Jêsus Ðến

Bài số: 39

Hỡi Môn Ðồ Trung Tín

Bài số: 46

Hỡi Bết-lê-hem Tiểu Thôn Cô Quạnh

Bài số: 55

Hoa Huệ Trong Trũng

Bài số: 83

Ha-lê-lu-gia Đấng Sống

Bài số: 123

Hãy Theo Ta

Bài số: 174

Hãy Theo Jesus

Bài số: 179

Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Bài số: 180

Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao

Bài số: 190

Hiệp Một Trong Chúa

Bài số: 224

Hãy Tin Nhận

Bài số: 267

Hãy Chiếu Giống Hải Đăng

Bài số: 280

Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Bài số: 298

Hiện Tôi Nghe Cứu Chúa Phán

Bài số: 319

Hằng Ngày Tôi Tiến Bước Với Chúa

Bài số: 326

Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Bài số: 345

Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Bài số: 362

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Bài số: 386

Hứa Nguyện

Bài số: 399

Học Kinh Thánh

Bài số: 405

Hát Xuân

Bài số: 426

Hang Bê-lem

Bài số: 445

Hỡi Người Ít Đức Tin

Bài số: 467

Hướng Lên Trời Cao

Bài số: 492

Hãy Xin Sẽ Được

Bài số: 498

Hành Trang Tuổi Trẻ

Bài số: 501

Copyright © 2011-2021