Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

H

Bìa của Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai

Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai

Bài số: 3
Bìa của Hôm Qua, Ngày Nay, Ðến Ðời Ðời

Hôm Qua, Ngày Nay, Ðến Ðời Ðời

Bài số: 6
Bìa của Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài!

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài!

Bài số: 17
Bìa của Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia!

Bài số: 19
Bìa của Hô-Sa-Na

Hô-Sa-Na

Bài số: 38
Bìa của Ha-Lê-Lu-Gia! Jêsus Ðến

Ha-Lê-Lu-Gia! Jêsus Ðến

Bài số: 39
Bìa của Hỡi Môn Ðồ Trung Tín

Hỡi Môn Ðồ Trung Tín

Bài số: 46
Bìa của Hỡi Bết-lê-hem Tiểu Thôn Cô Quạnh

Hỡi Bết-lê-hem Tiểu Thôn Cô Quạnh

Bài số: 55
Bìa của Hoa Huệ Trong Trũng

Hoa Huệ Trong Trũng

Bài số: 83
Bìa của Ha-lê-lu-gia Đấng Sống

Ha-lê-lu-gia Đấng Sống

Bài số: 123
Bìa của Hãy Theo Ta

Hãy Theo Ta

Bài số: 174
Bìa của Hãy Theo Jesus

Hãy Theo Jesus

Bài số: 179
Bìa của Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Bài số: 180
Bìa của Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao

Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao

Bài số: 190
Bìa của Hiệp Một Trong Chúa

Hiệp Một Trong Chúa

Bài số: 224
Bìa của Hãy Tin Nhận

Hãy Tin Nhận

Bài số: 267
Bìa của Hãy Chiếu Giống Hải Đăng

Hãy Chiếu Giống Hải Đăng

Bài số: 280
Bìa của Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Bài số: 298
Bìa của Hiện Tôi Nghe Cứu Chúa Phán

Hiện Tôi Nghe Cứu Chúa Phán

Bài số: 319
Bìa của Hằng Ngày Tôi Tiến Bước Với Chúa

Hằng Ngày Tôi Tiến Bước Với Chúa

Bài số: 326
Bìa của Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Bài số: 345
Bìa của Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Bài số: 362
Bìa của Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Bài số: 386
Bìa của Hứa Nguyện

Hứa Nguyện

Bài số: 399
Bìa của Học Kinh Thánh

Học Kinh Thánh

Bài số: 405
Bìa của Hát Xuân

Hát Xuân

Bài số: 426
Bìa của Hang Bê-lem

Hang Bê-lem

Bài số: 445
Bìa của Hỡi Người Ít Đức Tin

Hỡi Người Ít Đức Tin

Bài số: 467
Bìa của Hướng Lên Trời Cao

Hướng Lên Trời Cao

Bài số: 492
Bìa của Hãy Xin Sẽ Được

Hãy Xin Sẽ Được

Bài số: 498
Bìa của Hành Trang Tuổi Trẻ

Hành Trang Tuổi Trẻ

Bài số: 501