Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

D

Bìa của Danh Yêu Quý

Danh Yêu Quý

Bài số: 28
Bìa của Danh Jesus

Danh Jesus

Bài số: 32
Bìa của Danh Quí Trọng

Danh Quí Trọng

Bài số: 36
Bìa của Dậy Mau Lên Láng Giềng Ơi

Dậy Mau Lên Láng Giềng Ơi

Bài số: 42
Bìa của Danh Lạ Lùng

Danh Lạ Lùng

Bài số: 76
Bìa của Danh Chúa Jesus

Danh Chúa Jesus

Bài số: 77
Bìa của Danh Lạ Lùng.

Danh Lạ Lùng.

Bài số: 80
Bìa của Dòng Huyết Đào

Dòng Huyết Đào

Bài số: 111
Bìa của Dâng Trọn Cho Jesus

Dâng Trọn Cho Jesus

Bài số: 201
Bìa của Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng

Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng

Bài số: 227
Bìa của Dức Dấy Chúng Tôi Hoài

Dức Dấy Chúng Tôi Hoài

Bài số: 237
Bìa của Dắt Về Chúa

Dắt Về Chúa

Bài số: 247
Bìa của Dương Quang Thiên Quốc

Dương Quang Thiên Quốc

Bài số: 258
Bìa của Diệu Vinh Thay Bình An

Diệu Vinh Thay Bình An

Bài số: 303
Bìa của Dặn Lòng Trung Tín

Dặn Lòng Trung Tín

Bài số: 348
Bìa của Dưới Cờ Thập Tự

Dưới Cờ Thập Tự

Bài số: 361
Bìa của Dâng Hiến

Dâng Hiến

Bài số: 364
Bìa của Dâng Cho Jesus

Dâng Cho Jesus

Bài số: 408
Bìa của Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

Dâng Cha Đóa Hoa Lòng

Bài số: 427
Bìa của Dã Tràng Xe Cát

Dã Tràng Xe Cát

Bài số: 491