Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 36
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Danh Quí Trọng

Jêsus là danh quí trọng nay!

Jêsus nghìn thu không đổi thay!

Jêsus, Thiết hữu công bình bấy!

Ha-lê-lu-gia, đời tôi xin dâng Cứu Chúa đây!