Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 7
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi,

Cùng Chiên Con,

Được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển, và quyền phép,

Cho đến đời đời!

Cho đến đời đời!

A-men, A-men, A-men!