Giải thích từ ngữ

Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

X

XIN THẦN LINH ĐẾN

Bài số: 1

XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

Bài số: 6

XIN CHA KHIẾN HIỆP MỘT

Bài số: 15

XIN CHA BAN CHO THÊM DẦU

Bài số: 102

XIN THẦN LINH CHÚA ĐẾN

Bài số: 114

XIN THA THỨ

Bài số: 117

XIN TẨY SẠCH LÒNG CON

Bài số: 119

XIN THÁNH LINH PHỤC HƯNG

Bài số: 120

XIN CHÚA SAI TÔI

Bài số: 144

XÂY DỰNG HẰNG NGÀY

Bài số: 153

XIN NGỰ TÂM CON

Bài số: 158

XIN CHO ĐI ĐƯỜNG NGÀI

Bài số: 167

XIN CHO NHAU

Bài số: 365

XUÂN TRONG TÔI

Bài số: 380

XUÂN MỚI SỨC SỐNG MỚI

Bài số: 383

XUÂN ĐẾN BÊN NHÀ

Bài số: 384

XUÂN AN LÀNH

Bài số: 386

Copyright © 2011-2021