Giải thích từ ngữ

Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Q

QUỲ NƠI CHÂN CHÚA

Bài số: 68

QUYẾT RAO TIN LÀNH

Bài số: 128

QUYẾT ĐEM CHIÊN LẠC TRỞ VỀ

Bài số: 165

QUAY VỀ BÊN CHÚA

Bài số: 307

QUÂY QUẦN BÊN CHÚA

Bài số: 357

Copyright © 2011-2021