Giải thích từ ngữ

Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

D

DÂNG CHÚA LỜI SUY TÔN

Bài số: 24

DANH QUÝ TRỌNG

Bài số: 42

DANH CAO QUÝ

Bài số: 54

DÂNG CHÚA LỜI NGỢI CA

Bài số: 55

DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

Bài số: 65

DÂNG LÊN VUA THÁNH

Bài số: 73

DÂNG HIẾN

Bài số: 118

DÂNG TRỌN CHO GIÊ-XU

Bài số: 122

DÂNG CHÚA ĐỜI CON

Bài số: 145

DÂNG CHÚA

Bài số: 154

DÂNG LÊN CHÚA CHÍNH CON

Bài số: 161

DÂNG LÊN CHA

Bài số: 221

DÃ TRÀNG SE CÁT

Bài số: 279

Copyright © 2011-2021