Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 86
Hợp âm: (A)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ca ngợi Chiên Con, Cha toàn năng! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Nhờ dòng huyết báu Chúa Jêsus khắp mọi nơi, khắp mọi dân, muôn lời suy tôn trên thế gian.
Dâng Ngài vinh quang, ngợi khen Thánh Đế, toàn thế giới tôn vinh Jêsus Con Trời chí cao.

Cha ơi! Con đang trong nơi đây nơi ngập tràn hát xướng, đến từ mọi miền, mọi dân khắp đất.
Chúng con thuộc nơi Cha chính Đấng xưa chịu chết mua chúng con trong ơn lớn lao.
Chúa ôi ơn Ngài không chi so hoặc tả xiết. Chẳng chi nói trọn lời ngợi khen của chúng con.
Với tất cả lòng hèn mọn thay, sức lực đời thanh xuân đời con sẽ mãi xướng ca.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ca ngợi Chiên Con, Cha toàn năng! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Nhờ dòng huyết báu Chúa Jêsus khắp mọi nơi, khắp mọi dân, muôn lời suy tôn trên thế gian.
Dâng Ngài vinh quang, ngợi khen Thánh Đế, toàn thế giới tôn vinh Jêsus Con Trời chí cao.

Mọi đầu gối sẽ quỳ chúc tôn. Toàn thế giới đồng lòng ngợi khen danh Cha toàn năng.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ca ngợi Chiên Con Cha toàn năng! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Nhờ dòng huyết báu Chúa Jêsus khắp mọi nơi, khắp mọi dân, muôn lời suy tôn trên thế gian.
Dâng Ngài vinh quang, ngợi khen Thánh Đế, toàn thế giới tôn vinh Jêsus Con Trời chí cao.
Toàn thế giới tôn vinh Jêsus Con Trời chí cao. Jêsus Christ Chiên Con Thánh.