Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 2/4
Bài số: 30
Hợp âm: (D)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Ngài là vua Chúa muôn đời Ngài đã sống đắc thắng cõi chết Chúa rất quyền oai.
Mọi đầu gối sẽ quỳ, mọi môi lưỡi xưng nhận chính Jêsus Christ Chúa ta.