Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 28
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Ngài là Vua trên muôn loài.
Ngài là Chúa cả vụ trụ.
Lòng tôi tôn ca Ngài là Giê-hô-va,
Đấng trọn lành.