Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Nhạc sĩ David Dong
Chủ đề: Phục Hưng
Nhịp: 4/4
Bài số: 4
Hợp âm: F
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát  

 

XIN PHẤN HƯNG

Hãy khát khao cầu xin ngày đêm Thần Chúa phấn hưng đất này.

Hãy ước ao cầu xin Jesus đem đến phấn hưng cho lòng này.

Xin Chúa phấn hưng trước khi tái lâm.

Ước mơ con sẽ thấy cơn phấn hưng tại quê hương con.

Kìa nhìn xem biết bao người giơ tay chúc tụng Đức Thánh Linh.

Cùng nhau hứa nguyện trung tín với Jesus trọn đời.

Lòng ao ước cơn phấn hưng trước ngày Jesus đến.

Copyright © 2012-2022