Giải thích từ ngữ

Nguyễn Thiên Ý
Tác giả website THÁNH CA TIN LÀNH

https://www.facebook.com/thanhcatinlanhonline