Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

X

XIN GIÚP CON YÊU NGÀI

Bài số: 172

XIN THÁNH LINH HÃY ĐẾN

Bài số: 205

XIN LINH GIÊ-HÔ-VA

Bài số: 212

XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON

Bài số: 217

XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

Bài số: 220

XIN CHÚA ĐÁP TIẾNG TÔI

Bài số: 294

XIN THA THỨ

Bài số: 323

XIN NGÀI ĐƯA DẮT ANH

Bài số: 411

XIN DẠY CON YÊU NGÀI

Bài số: 417

XIN MỞ MẮT CHÚNG CON

Bài số: 424

XIN THA THỨ CON

Bài số: 428

XIN CHÚA QUẢN CAI

Bài số: 449

XIN VÀO TÂM HỒN

Bài số: 463

XIN SỐNG CHO CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 491

XIN CHÚA ĐÁP LỜI

Bài số: 492

XIN NGHE LỚI CẦU NGUYỆN CỦA CON

Bài số: 503

XIN LÀM SẠCH CON!

Bài số: 514

XIN CHÚA SAI TÔI

Bài số: 521

XIN TẠ ƠN CHÚA

Bài số: 559

XIN CÁM ƠN NGÀI

Bài số: 561

XUÂN MỚI, SỨC SỐNG MỚI

Bài số: 600

Copyright © 2011-2021