Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

X

Bìa của XIN GIÚP CON YÊU NGÀI

XIN GIÚP CON YÊU NGÀI

Bài số: 172
XEM BẢN NHẠC 1. Chiều xưa đồi vắng Gô-gô-tha, Chúa Giê-xu lưu
Bìa của XIN THÁNH LINH HÃY ĐẾN

XIN THÁNH LINH HÃY ĐẾN

Bài số: 205
XEM BẢN NHẠC 1. Xin Thần Thánh Linh đến tâm linh con, Ngài như cơ
Bìa của XIN LINH GIÊ-HÔ-VA

XIN LINH GIÊ-HÔ-VA

Bài số: 212
XEM BẢN NHẠC Xin Linh Giê-hô-va muôn thuở, đến ngự tâm đây.Xin
Bìa của XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON

XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON

Bài số: 217
XEM BẢN NHẠC Thần Linh xin đến đây, đến trong tâm khảm con.Xin
Bìa của XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

Bài số: 220
XEM BẢN NHẠC Cầu xin Cha Thánh hãy mau đến trong nơi thánh này.C
Bìa của XIN CHÚA ĐÁP TIẾNG TÔI

XIN CHÚA ĐÁP TIẾNG TÔI

Bài số: 294
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN THA THỨ

XIN THA THỨ

Bài số: 323
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN NGÀI ĐƯA DẮT ANH

XIN NGÀI ĐƯA DẮT ANH

Bài số: 411
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN DẠY CON YÊU NGÀI

XIN DẠY CON YÊU NGÀI

Bài số: 417
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN MỞ MẮT CHÚNG CON

XIN MỞ MẮT CHÚNG CON

Bài số: 424
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN THA THỨ CON

XIN THA THỨ CON

Bài số: 428
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN CHÚA QUẢN CAI

XIN CHÚA QUẢN CAI

Bài số: 449
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN VÀO TÂM HỒN

XIN VÀO TÂM HỒN

Bài số: 463
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN SỐNG CHO CHÚA GIÊ-XU

XIN SỐNG CHO CHÚA GIÊ-XU

Bài số: 491
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN CHÚA ĐÁP LỜI

XIN CHÚA ĐÁP LỜI

Bài số: 492
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN NGHE LỚI CẦU NGUYỆN CỦA CON

XIN NGHE LỚI CẦU NGUYỆN CỦA CON

Bài số: 503
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN LÀM SẠCH CON!

XIN LÀM SẠCH CON!

Bài số: 514
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN CHÚA SAI TÔI

XIN CHÚA SAI TÔI

Bài số: 521
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN TẠ ƠN CHÚA

XIN TẠ ƠN CHÚA

Bài số: 559
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN CÁM ƠN NGÀI

XIN CÁM ƠN NGÀI

Bài số: 561
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XUÂN MỚI, SỨC SỐNG MỚI

XUÂN MỚI, SỨC SỐNG MỚI

Bài số: 600
XEM BẢN NHẠC