Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

P

Bìa của PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI

PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI

Bài số: 137
XEM BẢN NHẠC 1. Phước cho nhân loại! Chúa ta ra đời! Trần gian
Bìa của PHÚT HOÀI NIỆM CHÚA

PHÚT HOÀI NIỆM CHÚA

Bài số: 469
XEM BẢN NHẠC