Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

O

Bìa của OAI NGHI THAY CHÚA

OAI NGHI THAY CHÚA

Bài số: 17
XEM BẢN NHẠC   Xưng Danh Chúa Chí cao, tôn vinh Chúa khắp nơi.