Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 3/4
Bài số: 220
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

 

Cầu xin Cha Thánh hãy mau đến trong nơi thánh này.
Cầu xin Chúa Thánh hãy mau đến ngự trên chính con.
Cầu xin Cha đem phước thiêng đến với con giờ đây,
lòng khiêm cung dâng lên Chúa nay.

1. Xin ban cho Thánh Linh và khiến con được lành,
và xin dẫn dắt con vào Lời Cha là Chân Lý.
Cầu xin Cha Thánh hãy mau đến trong nơi thánh này.
Lòng khiêm cung con dâng lên Chúa nay.

Cầu xin Cha Thánh hãy mau đến trong nơi thánh này.
Cầu xin Chúa Thánh hãy mau đến ngự trên chính con.
Cầu xin Cha đem phước thiêng đến với con giờ đây,
lòng khiêm cung dâng lên Chúa nay.

Xin cho tâm chúng con được thoả vui trong Ngài,
và ban thêm cho năng quyền để được luôn đắc thắng.

Cầu xin Cha Thánh hãy mau đến trong nơi thánh này.
Cầu xin Chúa Thánh hãy mau đến ngự trên chính con.
Cầu xin Cha đem phước thiêng đến với con giờ đây,
lòng khiêm cung dâng lên Chúa nay.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Đồng ca   Đức Thánh Linh  

Copyright © 2012-2022