Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 124
Hợp âm: (Em)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Chúa quyền năng, lớn tiếng chúc tán Vua tốt lành thay,
Hoan ca chúc tôn, Chúa quyền năng, tin nơi Vua Giê-xu
Tốt lành thay, với cả tấm lòng.
Khi con suy nghĩ đến tình yêu Giê-xu
Lòng con luôn tuôn tràn lời ngợi khen với vui mừng.
Cha luôn mở lối dắt con đến với Ngài.
Lòng mở toan con mau đến với Cha.
Ô ô ô ô...

 

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca