Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Cung hiến
Bài số: 26
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Duy Cha quyền uy! Duy Cha quyền uy!

Duy Cha Đấng con tôn thờ.

Con xin dâng lời ca, ca lên tôn ngợi Cha,

tôn vinh Chúa năng quyền lớn lao.

Thuở xa xưa Cha sáng tạo nên thế giới với muôn loài.

Ôi! Linh công vô cùng to lớn.

Chúa Thánh rất nhân từ,

ngàn đời lòng con hằng ghi khắc đức ân Ngài lớn lao.

 

 

Copyright © 2011-2021