Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Trương Văn Xê
Chủ đề: Phục sự Chúa, Cứu Tội Nhân
Nhịp: 2/4
Hợp âm: (D)

Name Play
Melody

Copyright © 2012-2022