Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Trương Văn Xê
Chủ đề: Hội Thánh
Nhịp: 4/4
Hợp âm: (F)

Name Play
Choir

Copyright © 2012-2022