Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Bài Ca Mới
Viết lời: Hồng Phước
Chủ đề: Vui Vẻ Vì Được Cứu
Nhịp: 2/4
Hợp âm: Am
Ghi chú:

Name Play
Choir
Concert
Melody

Lời Bài Hát  

NẾU KHÔNG CHÚA

Nếu không Chúa đời con đã chết,

mất linh hồn, mất cả đờ con.

Nếu không Chúa với quyền năng cứu chuộc,

chắc con đã mất đã từ lâu.

Nếu không Chúa đời con tăm tối,

mất linh hồn dưới cõi trầm luân.

Nếu không Chúa đến tìm con chốn nầy,

thì đời con sẽ ra thể nào!

 

Ngày xưa chưa có Chúa những ưu sầu lấn chiếm đời con,

mà ngay trong hạnh phúc vẫn thấy lòng trống vắng làm sao!

Cứ thao thức đi tìm có ai đó trên đời, nguồn bình an, chân lý, hy vọng.

Ngoài Giê-xu duy nhất, không ai là Thượng Đế hiện thân.

Ngài là nguồn hạnh phúc, suối nhân từ, tha thứ, tình yêu.

Chúa đã đến dương trần với khao khát vô ngần tìm được con nơi cõi trầm luân.

Đêm cô đơn không một bóng người. Ngài đã đến bên đời cô đơn.

Đêm cô đơn không một bóng người. Ngài đã đến bên đời cô đơn.

Copyright © 2012-2022